İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI

MADDE 1- Derneğin adı “İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ” derneğidir.

Derneğin kısa adı “ İSTANBUL BBSK ”dır.

Dernek bu tüzükte  “Kulüp” olarak anılacaktır.

KULÜBÜN MERKEZİ:

MADDE 2- Kulübün merkezi İstanbul’dur. Kulübün şubesi yoktur.

Kulübün her türlü kayıt, sicil ve defterleri kulüp merkezinde tutulur, bulundurulur ve korunur.

KULÜBÜN RENKLERİ, ARMASI

MADDE 3- Kulübün renkleri “LACİVERT – TURUNCU- BEYAZ” dır. Arması ise bu maddede gösterildiği gibi kalın yuvarlak turuncu çerçeve içinde beyaz zemin üzerine özel biçimde çizilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesini simgeleyen lacivert amblemden oluşur. Turuncu çerçeve içinde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 1990” ibaresi yer almaktadır.

KULÜBÜN TARİHÇESİ

MADDE 4-   Bu   kulüp ,  1941 tarihinde kurulan  İETT S.K., 1986 tarihinde kurulan    İSKİ S.K., 1966 tarihinde kurulan    İTFAİYE S.K.,  15.06.1990 tarihinde kurulan ve 28.08.1990 tarihinde de tescil olan İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ’nün birleşmesinden meydana gelmiştir.

 

 

KULÜBÜN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE  BİÇİMLERİ:

MADDE 5-

a) Kulübün Amacı:

Kulüp, üyelerinin ve sporcuların bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı bireyler olarak gelişimine yönelik spor faaliyetlerinde bulunmak; bu yönde üyeleri arasındaki her türlü yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek ve Türk sporuna katkıda bulunmak, bu minval üzere yıl içinde elde ettiği gelirin en az 2/3 ‘ünün kamu yararına harcanması amacıyla kurulmuştur.

b) Çalışma Konuları:

Kulüp yurtiçinde ve yurtdışında, amatör ve profesyonel tüm spor branşlarında faaliyette bulunur.

c) Çalışma Biçimleri:

Kulüp yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla;

Üyelerin sportif çalışmalara katılımını sağlamak,

Üyeleri ve sporcuları için branşlara göre takımlar kurmak, çeşitli spor dallarında profesyonel ve amatör spor şubeleri kurmak,

İstanbul halkının sporu sevmesi ve spor yapabilmesi için yardımcı olmak, gerekli özendirici çalışmaları yapmak,

Kulübün faaliyet alanına giren her çeşit spor organizasyonları düzenlemek, gerektiğinde organizasyonlara yabancı sporcuların da katılmalarını sağlamak,

Kulübün faaliyet sahasına giren spor dallarında spor okulları açmak, üyeleri, sporcuları ve halka yönelik seminerler, konferanslar, kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek, sportif ve sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunmak,

Sporcuların yurtiçi ve yurtdışındaki amatör ve profesyonel yarışmalara katılmalarını sağlamak, üyeleri ve sporcuları için eğitici ve öğretici yayınlar düzenlemek, spor konusundaki görgü ve bilgilerini artırma yolunda girişimlerde bulunmak,

Yurt içindeki yarışmalarda ve uluslararası yarışmalarda başarı gösteren sporcuları daha büyük başarılar göstermeleri için teşvik etmek ve onları ödüllendirmek,

Kulübün faaliyet sahasına giren spor dallarında açık ve kapalı spor tesisleri yaptırıp gerektiğinde bu tür tesisleri kiralamak.

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Kulübe gelir temin etmek ve/ veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak,

Kulüp amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, kurulmuş şirket,ticari işletme veya vakıflara katılmak,

Kulüp faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Kulüp faaliyetlerinin yürütülmesinde;  teknik eleman ,yardımcı personel, eğitmen, muhasebeci, gibi  ilgili ve gerekli personeli çalıştırmak,

Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışma yapmak veya yardımlaşmak,

Gerekli görülen yerlerde kulüp faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için ortak plâtformlar oluşturmak,

Kulüp, amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

Üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve onları kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak,

Üyelerine sosyal yardımlar sağlamak,bu amaçla gerekirse vakıf kurmak,

Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda , federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak,

Üyelere kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

Kulüp,amacının gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum veya kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Şeklinde faaliyette bulunur.

İKİNCİ KISIM

ÜYELİK

ÜYELİK TÜRLERİ:

MADDE 6- Kulübün iki türlü üyesi vardır:

1.Asil Üye: Kulübün kurucuları ile başvuru üzerine üyeliğe kabul edilen oy hakkına sahip kişilerdir.  Bu üyeler eşit hakka sahiptir.  Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

2.Onur Üyesi: Kulübe maddi ve manevi bakımdan katkı sağlamış bulunan yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen kimselerdir. Bu üyeler genel kurul toplantısına katılabilir, dilek ve temennide bulunabilirler. Ancak oy kullanamazlar.

ÜYE OLMA ŞARTLARI:

MADDE 7- Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, kulübe üyeliğine başvurma hakkına sahiptir.

ÜYELİK BAŞVURUSU:

MADDE 8- Üye olmak isteyen kişiler yönetim kurulunca bastırılan yada elektronik ortamda sunulan üye başvuru formundaki bilgileri doldurarak iki asil üye ile birlikte imza eder, üye adayı üyelik başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu onaylar.

Bu üyelik başvuru formuna giriş ücretini kulüp veznesine veya kulübün göstereceği banka hesabına yatırdığına dair makbuz ile nüfus cüzdan fotokopisi ve 3 adet fotoğrafını eklemek zorundadır.

Derneğe yazılı olarak yapılan üyelik başvuru, dernek yönetim kurulunca en geç otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti iade edilir.

Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ücreti ve yıllık aidatlarını belirlemeye her mali yıl başında artırma ve eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

Kulüpten ihraç edilen kişilerin üyeliğe tekrar kabulüne genel kurulca karar verilir.

Bir yıl içinde alınacak üye sayısı 100 (yüz) kişiden fazla olamaz.

GİRİŞ ÜCRETİ VE YILIK AİDAT

MADDE 9- Kulübe üye olmak isteyen kişilerden Giriş Ücreti ve üyelerden Yıllık aidat alınır. Bu miktarları her yıl Mali yılbaşında artırmaya ve eksiltmeye Yönetim Kurulu Yetkilidir.

Aidatlar kredi kartı ile de ödenebilir.

ÜYELERİN HAKLARI:

MADDE 10-Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptirler. Kulüp üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Her üyenin kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanmak yasaktır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Kulüpten çıkan veya çıkarılan üye, kulüp mal varlığında hak iddia edemez.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 11-Üyeler, kulüp tüzüğüne, düzenine uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye kulübün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Kulüp üye ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, üye adresinde, telefon ve faks numarası, é posta adreslerindeki değişikliği 30 gün içerisinde kulübe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adresine yapılan yazışma ve tebligat geçerli olur.

Her üye aidatını her yıl 31 Aralık akşamına kadar öder.

Aidat borcu olan üyeler genel kurulda oy kullanamaz.

Kulüpten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 12- Kulüp üyeliği kendiliğinden çıkma, çıkarılma hallerinde sona erer.

a) Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi:

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Üyeliğin çıkma (istifa) ile sona ermesi:

Her üye kulüp üyeliğinden istifa hakkına sahiptir. Bunun için üyenin, üyelikten istifa ettiğine dair bir yazı ile kulübe bildirimi yeterli sayılır.

c) Üyeliğin çıkarılma (ihraç) ile sona ermesi:

Üye aşağıdaki nedenlerin varlığı halinde üyelikten çıkarılır:

Üye olma şartlarını kaybetmek,

Tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı davranmak, verilen ikazlara aykırı hareket etmek,

Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak, verilen görevleri yapmamak,

Yıllık aidat zorunluluğunu yazılı bildirimden itibaren 1 ay içinde ödememek,

Dürüstlük kuralına aykırı biçimde  herhangi bir şekilde kulübe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar vermek.

Üyeliği sona eren kişinin üye kaydı silinir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

KULÜP ORGANLARI

KULÜP ORGANLARI:

MADDE 13- Kulübün zorunlu organları şunlardır:

a)  Genel kurul,

b)  Yönetim Kurulu,

Denetim kurulu.

Kulüp zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL KURUL

GENEL KURULUN OLUŞUMU

MADDE 14- Genel kurul, kulübün en yetkili karar organıdır.

Genel kurul yıllık aidatlarını ödemiş üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15- Genel kurul aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir:

1. Kulüp (Başkanı ile) organlarını seçmek,

2. Kulüp tüzüğünü değiştirmek,

3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek.

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,

5. Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda, kulübe kamu kuruluşları tarafından tahsis edilmiş bulunan taşınır veya taşınmaz malların tahsis amacına uygun biçimde işletilmesi veya işletmeye verilmesi suretiyle kulübe gelir temini amacıyla yönetim kuruluna yetki vermek,

6. Kulübün federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek.

7. Kulübün uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında temsilcilik veya şube açması, yurt dışında açılmış kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konusunda karar vermek,

8. Kulübü feshetmek

9. Kulübün diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle görevden almak.

10. Şube açılmasına karar vermek,

11. Kulübün vakıf kurmasına karar vermek,

12. Kulübün sandık kurmasına karar vermek,

13. Kulübün mevzuata uygun biçimde şirket veya işletme kurmasına karar vermek,

14. Futbol Federasyonu Genel Kurulu veya diğer federasyonlar ile benzeri kamu ve özel kurumlar nezdinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü temsilcisi olarak kişi veya kişilerin belirlenmesinde yönetim kuruluna yetki vermek,

15. Kulübün kuracağı şirketlere devredilecek varlık hakkı ve lisansları belirlemek,

16. Genel Kurul toplantısında gerektiğinde komisyonlar kurmak, görevlendirmek ve bu komisyonlardan çıkacak raporları görüşüp karara bağlamak,

17. Kulübün amacına uygun yurt içi ve yurt dışındaki dernek, vakıf spor kulübü, kurum ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ile çoğunluk payına sahip olduğu bağlı şirketlerin pay senetlerinin tamamen veya pay çoğunluğunu etkiler şekilde kısmen satılması veya halka satılması hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek.

18. Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 16- Genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olarak iki türlüdür.

a) Olağan toplantılar: Olağan genel kurul toplantıları 3 yılda bir Şubat ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır. Olağan genel kurul, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

b) Olağanüstü toplantı: Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile kulüp üyelerinin tamamının 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması, olağan toplantı yerine geçmez.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

MADDE 17- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.”

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI

MADDE 18- Genel kurul toplantıları, yönetim kurulunun belirlediği İstanbul sınırları içinde, uygun bir yerde veya mülki amirliğe bildirimde bulunarak başka bir ilde de yapılabilir.

Olağan genel kurul toplantı gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak olağan üstü toplantılarda gündem toplantıyı talep edenlerce belirlenir ve gündeme madde ilavesi yapılamaz.

Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTI USULÜ

MADDE 19- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı yeter sayısının sağlanamadığının tespiti halinde toplantı ilan edilen ikinci toplantı  tarihinde yapılmak üzere ertelenir.Bu aşamada yapılacak itirazlar yönetim kurulu tarafından kesin biçimde karara bağlanır.

Toplantı yeter sayısının varlığı halinde, toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 20- Genel Kurulda, zorunlu organ seçimleri  aksine karar alınmadıkça liste usulüyle ve gizli oyla yapılır.

Aksine karar alınmadıkça, ihtiyari organların da seçimi de zorunlu organlarla birlikte ve aynı yöntemle yapılır.

Aksine karar alınmadıkça başkanlık divanı, komite ve komisyon kurulması ve diğer konulardaki oylamalar açık (işaretle) oyla yapılır.

Gizli oylar divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kapalı kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, divanın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.

Genel kurulda her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılamaz.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

MADDE 21- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek-3 de yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

MADDE 22- Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul Üyeleri arasından üç (3) yıl için Genel kurulca seçilen bir Başkan ile on (10) asil altı (6) yedek üyeden oluşur.

Başkan, Yönetim Kurulu ve diğer Organlara aday üyelik için Genel Kurul üyesi olmak yeterlidir.

Yönetim Kurulu Genel Kurulca seçilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde yapacağı ilk toplantıda; üyeler arasından bir başkan vekili, Genel Sekreter, Genel Sayman ile gerekli görülen spor birimi sorumlularını ve kulüp sözcüsünü seçer.

Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda yedek üyelerden herhangi birinin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu Üye Sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hukuk Hakimi üç üyeyi Genel Kurulu Toplantıya çağırmakla görevlendirir.

İstifa eden veya görev süresini tamamlamayan Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden hiçbir göreve seçilemezler.

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAMAYACAKLAR

MADDE 23- Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, il ceza kurulları ve  Tahkim Kurulu ile özerk federasyonların ceza veya disiplin kurulları üyeleri, kulüplerin yönetim kurullarında görev alamazlar. Bu görevlere seçilenler kulüplerindeki görevlerinden ayrılırlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24-Yönetim Kurulu kulübün yürütme organı olup, kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Kulübü temsil etmek veya bu görevi üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye vermek, Genel Kurul kararlarını yürütmek,

b. Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c. Üyelik başvurularını karara bağlar ve Kanun ve Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyelerin üyelikten çıkartılma işlemlerini 4721  Sayılı Kanunun 64. Maddesine göre yürütür.

d. Kulüp yürütme birimini görevlendirmek.

e. Şube kurucularına yetki vermek.

f. Temsilcilikler kurmak,

g. Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu oluşturmak,

h. Sosyal ve sportif şubelerin kurulmasına karar vermek, bu şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteleri kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,

i. Genel Kurulu toplantıya çağırmak, seçim dâhil genel kurul gündemini hazırlamak,

j. Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,

k. Mevzuat ve kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve korumak,

l. Kulübün malik olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak irtifak hakkı, kira, işleticilik veya ortaklık sözleşmelerini yapmak,

m. Mevzuata uygun biçimde lokal, tesis, spor okulları, spor vakıfları sermaye şirketleri kurmak,işletmek,kiralamak,taşınır mal satın almak,

n. Kulüp iç yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamaya koymak,

o. Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde yer alan ve genel kurulca verilen diğer işleri yapmak,

ö. Genel kurul kararlarını ve bütçeyi uygulamak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarma yapmak.

p. Üye giriş ve yıllık aidatlarının kulüp bütçesi  ve değişen koşullara göre yeniden tespit etmek,

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

MADDE 25- Yönetim kurulu, ayda 1 defadan az olmamak üzere yönetim kurulunca belirlenen gün ve saatte üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantı gündemi genel sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.

Yönetim kurulu gündemdeki konuları görüşerek gerekçeli olarak karara bağlar.

Yönetim kuruluna; kulüp başkanı, yokluğunda başkan vekili, her ikisinin de aynı anda yokluğunda kulüp başkanı tarafından yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Alınan kararlar genel sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak imzalanır.

Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır.

 BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 26- Kulüp Başkanı aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanıdır. Başkan genel kurul tarafından 3 yıl için seçilir.

Kulüp Başkanının

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

1. Kulüp tüzel kişiliğini temsil etmek,

2. Kamu kurum ve kuruluşları ile kulüp arasındaki ilişkileri sağlamak, geliştirmek ve düzenlemek,

3. Kulübün çalışmalarını ve faaliyetlerini denetlemek, düzenlemek ve yönetmek,

4. Mevzuat ve tüzükle verilen diğer görevleri yapmak,

5. Yönetim Kurulunun verdiği görevleri uygulamak.

Kulüp başkanı yönetim kurulu içerisinden bir kişiyi başkan vekili olarak görevlendirmek zorundadır. Kulüp başkanının kısa ve uzun süreli olarak kulüpte bulunmadığı hallerde (izinli veya görevli) başkanlık yetkilerini, vekâletini vereceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesi kullanır. Kulüp Başkanlığında vefat veya istifa gibi nedenlerle boşluk oluşması halinde kulübü başkan vekili temsil ve idare eder ve başkan vekili kulüp başkanının tüm yetkilerine sahip olur. Kulüp Başkanlığında vefat veya istifa gibi nedenlerle boşluk oluşması halinde başkan vekili ve yönetim kurulu en geç 1 ay içerisinde olağanüstü genel kurul kararı almak zorundadır.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 27- Yönetim kurulunun ilk yapacağı toplantısında kendi üyeleri arasında seçilir. Genel sekterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

1. Yönetim kurulu gündemini hazırlar ve alınan kararları yürütür.

2. Karar defterini tutar, yönetim kurulu kararlarını tarih ve numarası ile günü gününe boş yer kalmayacak biçimde bu deftere işler, başkan ve üyelere imzalatır.

3. Gelen ve giden evrak defterini tutar, gelen giden evrakı tarih ve numara sırası ile işler.

4. Her türlü yazışmaları yürütür. Kulübe hitaben yazılan her türlü yazılara karşı 15 gün içinde yanıt vermek zorundadır.

5. Gelen yazıların gereğinin yapılmasını, gidecek yazıların düzenlenmesini, yollanmasını, bunların suretlerinin ve gelen yazıların asıllarının dosyalara konmasını sağlar.

6. Genel kurul toplantı tutanakları ile belgelerin dosyalanmasını sağlar.

7. Müsabaka kayıt defterini tutturur. Kulübün faaliyet gösterdiği müsabakalara katılan sporcuların adı ve soyadı, alınan sonuçları tarih sırası ile deftere ayrıntılı bicimde işlenir.

8. Kulüp yönetim kurulu ve teknik kadro kayıt defterini tutturur.

a) Kulüp yönetim kuruluna seçilenlerin adlarını soyadlarını, görevlerini ve  göreve seçilme ve görevine son bulma tarihlerini yazdırır.

b) Teknik direktör, antrenör, menajer, teknik yöneticilerin adları soyadları ve işe başlama ve işin son bulma tarihlerini deftere işletir.

9. Kulüp üye kayıt defterini tutar, kulübe üye olmak isteyen, üyelikten ayrılmak isteyenler yönetim kuruluna bildirir. Alınan kararlar uygulanır.

10. Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlar ve yürütür. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen anlaşmalar sağlar.

11. Başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

GENEL SAYMAN

MADDE 28-Genel sayman kulübün mali işlerinden sorumlu olup görev ve yetkileri şunlardır:

1. Kulübün mali işlerini yürütmek,

2. Kulübün her türlü gelir ve giderinin yasaya ve usule uygun biçimde yapılmasını sağlamak, kontrol etmek,

3. Kulübün bilançosunu ve kesin hesap cetvelini hazırlamak,

4. Kulübün bütçesini uygulamak, takip etmek, bütçenin açık vermesini önlemek hususunda yönetim kurulunu bilgilendirmek,

5. Kulübün gelir ve giderleri ile ilgili tutulması gereken tüm resmi defter ve kayıtların yasaya ve usule uygun biçimde tutulmasını sağlamak,

6. Tüzük, Başkan ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM KURULU

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

MADDE 29- Denetim kurulu genel kurulca 3 yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Denetleme kurulu üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde yönetim kurulu kararı ile yedek üyeden her hangi birisi göreve davet edilir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 30- Denetim kurulu, denetleme görevini kulüp tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara   göre 1 yılı geçmeyen aralıklarla yaparak denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Kulübün, tüzükte gösterilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini incelemek,

2. Dernek tarafından tutulması zorunlu olan defter,hesap ve kayıtların usulüne uygun biçimde tutulup tutulmadığını  denetlemek,

3. Kulüp tarafından elde edilen gelirler ile yapılan giderlerin usule ve mevzuata uygunluğunu denetlemek,

4. Kulübün bütçe tasarısı hakkında görüş vermek,

5. Yıllık denetim sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunmak,

6. Tüzükte belirtilen hallerde genel kurulu toplantıya çağırmak,

7. Tüzükle ve ilgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak,

DÖRDÜNCÜ KISIM

YÜRÜTME BİRİMİ

YÜRÜTME BİRİMİ

MADDE  31— Genel Müdür ve genel Müdüre bağlı ücretli ve fahri görevlilerden oluşan yürütme birimi, yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz; hizmet konularında bilgi, deneyim ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

MADDE 32-Yürütme birimi görevlileri hazırlanacak olan iç yönetim talimatı ile belirlenir ve yönetim kurulundan geçirilerek yürürlüğe konur.

 

YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 33- Yürütme biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

Madde 32. ile birlikte iç yönetim talimatında belirtilecektir.

 BEŞİNCİ   KISIM

SPOR BRANŞLARI

AMATÖR SPOR BRANŞLARI

MADDE 34- Kulüp; kuruluş amacına uygun olarak gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal bakımdan eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli amatör spor branşlarında faaliyet gösterir.

Amatör spor branşlarının bütçeleri, yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu branşların harcamaları kendilerine ayrılan bütçelerden yapılır.

Amatör spor branşlarının çalışma ve yönetimlerinden, Yönetim Kurulu’nun amatör spor branşlarının sorumlu üyesi, spor direktörü, branş menajerleri, teknik yöneticiler ve idareciler, yetkili ve sorumludur.

Amatör spor branşlarının açılması, tatil edilmesi, kapatılması, Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Amatör spor branşlarının faaliyeti, çalışma düzeni ve şekli yönetim kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

PROFESYONEL SPOR FAALİYETLERİ

MADDE 35- Profesyonel spor branşlarının faaliyeti, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, Profesyonel spor branşlarının tüm elemanlarını sözleşmelerle sağlar, gerektiğinde komiteler kurar.

Profesyonel spor branşlarının gelir ve giderleri Kulübün genel bütçesi içinde ayrı bir fasılda toplanır.

ŞİRKETLEŞME:

MADDE 36- 3813 sayılı Kanunun 27.maddesine gereğince, kulüp profesyonel futbol şubesini kanunlarda belirtilen şekil ve esaslarda kuracağı veya kurulmuş anonim şirketlere devredilebilir veya kiraya verilebilir.

3289 sayılı Kanunun 24.maddesi gereğince kulübün profesyonel takımları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak veya kurulmuş olan şirketlere devredebilir.

Bu madde de belirtilen devir ve kira işlerine genel kurul tarafından karar verilir.

ALTINCI KISIM

TESİSLER

TESİSLER  

MADDE 37- Tesisler; kulübün amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur ve işletilir. Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, istifade edilmesine, işletilmesine veya kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca bir yönetmelikle belirlenir.

Tesislerden, üyeler, sporcular ve bedeli mukabilinde üye olmayanlar da istifade edebilir.

Tesisler, serbest piyasa koşullarına uygun olarak ticari işletme şeklinde işletilir veya kiraya verilebilir. Kiralama ve işletme koşulları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

SOSYAL TESİSLER  

MADDE 38- Sosyal tesisler, üyelerin ve sporcuların gereksinimlerini karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler ve sporcular arasındaki dayanışmayı sağlamak, birlik ve beraberliği temin maksadıyla kurulur ve düzenlenir.

Sosyal tesislerin işletme hakkı ve kullanılması, gerektiğinde Kulübün hak ve menfaatleri doğrultusunda, devir ve ciro hakkı verilmeksizin kiraya verilebilir.

Sosyal tesisler kiralanmış veya işletmesi gelir karşılığında bir başkasına devredilmiş olsa dahi, üyelerin istifade şekline ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. Sosyal tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İdare ve işletmenin şekil ve şartları yönetmelikle saptanır.

Sosyal tesislerde siyasi toplantılar yapılamaz, tesis salonları siyasi partilerin ve sendikaların hangi nam altında olursa olsun hiçbir toplantısına tahsis edilemez.

SOSYAL TESİS VE FAALİYETLERDEN YARARLANMA   

MADDE 39- Kulübün sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden, sosyal tesis giderlerine katkı payı alınır.

Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikle, katkı paylarının miktarı ve alınma şekli her yıl, Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

YEDİNCİ KISIM

İÇ DENETİM

İÇ DENETİM

MADDE 40- Kulüpte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

SEKİZİNCİ KISIM

DİSİPLİN İŞLERİ

DİSİPLİN İŞLERİ

MADDE 41- Bu tüzükte gösterilen disiplin hükümlerine aykırı hareket eden üyeler hakkında disiplin soruşturması Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir disiplin komitesi aracılığıyla yapılıp, ilgilinin 7 gün içinde savunması alındıktan sonra hazırlanacak raporun yönetim kuruluna sunulması üzerine,Yönetim Kurulu ilgili hakkında Tüzükte öngörülen cezalardan birinin veya birkaçını uygulanmasına karar verebilir.

Ayrıca haklı nedenlerin varlığı halinde üyeler hakkında disiplin soruşturması açılabilir.

Sporcular hakkında disiplin soruşturması aynı yöntemle veya yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Federasyonların talebi doğrultusunda ilgili sezonlar için, iç tüzük ceza ve teşvik yönetmelikleri hazırlanır.

Disiplin kararları iç tüzük ve ceza hükümleri ile yürütülür.

DİSİPLİN SUÇLARI

MADDE 42– Disiplin cezasını gerektiren suçlar şunlardır:

a) UYARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

1-Kulüp disiplinini bozacak söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak

2-Kulüp bina ve tesislerinde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak.

b) KINAMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

1-Kulübün onuruna, saygınlığına zarar verici söz, eylem ya da davranışta bulunmak

2-Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak,

3-Yetkisi ve görevi olmadığı halde kulüp adına söz söylemek, iş veya yayın yapmak

4-Kulüp içinde sosyal tesis ve lokallerinde Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını engellemek ya da ahlaka aykırı davranışta bulunmak

5-Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak

 

c) KESİN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

1-Kulüp faaliyeti ile ilgili olarak Kulüp Başkanına, organlar ve kurul üyelerine ağır hakaret ya da eylemli saldırıda bulunmak.

2- Zorlayıcı ve engelleyici işlem ya da eylemlerle kulübün amacının gerçekleşmesini veya müsabakasını engellemek, engellemeye çalışmak, bu türden davranışları teşvik etmek.

3- Genel Kurulda hazirun ve seçim listelerini tahrif etmek, yok ya da kullanılamaz hale getirmek, maddi ya da manevi baskı kurarak üyelerin haklarını kullanmadaki özgürlüğünü ya da oy kullanmasını engellemek, engellemeye çalışmak.

4- Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini engelleyici söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak.

5- Gerçeğe aykırı belgelerle üyeliğe başvurmuş ve bu belgelerle üyeliği kabul edilmiş olmak.

6- Başkasına ait üye kimlik kartını tahrif ya da taklit ederek kullanmak, hakkı bulunmamasına ya da engel durumu olmasına karşın genel kurul toplantısına katılmak, oy kullanmak.

7- Yetkili olmadığı halde ya da yetki sınırını aşarak kulüp adına hukuksal işlemlerde bulunup kulübü borç ve yükümlülük altına sokmak,

8- Kulübün malvarlığına kasten zarar vermek,

9- Hizmet akdi ile kulüpten ücret almakta olduğu sırada, adayların leh ya da aleyhine seçimleri etkilemeye yönelik söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak,

10- Kulübün mal varlığına ağır kusurla zarar vermek.

CEZAYA İTİRAZ

MADDE 43- Yönetim  kurulunun  kararı ile cezalandırılan üye veya sporcu uyarma ve kınama cezaları dışındaki cezalara ve para cezalarına ilk olağan Genel Kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurul’un bu itirazı gündeme alması veya incelemeye değer bulması halinde yapılacak görüşmelerden sonra verilecek karar kesindir.

Genel Kurul, geçici veya sürekli çıkarma cezası verilen bu cezaya itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir.

DOKUZUNCU KISIM

DEFTERLER VE KAYITLAR

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

MADDE 44 Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defteri. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Yevmiye defteri her mali yıl başından önce tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 45- Kulüp tarafından tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

Kulübe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

KAYIT ZAMANI

MADDE 46- İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

a)  İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

b)  Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 47 – Kulüpte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

DEFTERLERİN TASDİKİ

MADDE 48- Kulübün bu tüzüğe göre tutacağı defterler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

SAKLAMA SÜRESİ

MADDE 49- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

İŞLETME HESABI TABLOSU

MADDE 50- Kulübün işletme hesabı esasına göre kayıt tutması halinde yıl sonlarında (31 aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

BİLANÇO ESASINA GÖRE RAPORLAMA

MADDE  51- Kulübün bilanço esasına göre defter tutması durumunda, yıl sonlarında (31 aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

ONUNCU KISIM

MALİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

BÜTÇE VE UYGULAMASI

BÜTÇE

MADDE  52- Kulübün mali işleri bir muhasebe planı ve genel kurul tarafından kabul edilmiş bir bütçe ile yönetilir.

Bütçede gelir ve giderler, faaliyet konusu spor branşlarına ve gelir ve gider türlerine göre ayrı ayrı gösterilir.

EK BÜTÇE

MADDE 53- Yıl içinde oluşan yeni gereksinimleri için ek ödenek zorunluluğunu duyan Yönetim Kurulu, bu ödeneği karşılayacak ek gelir belirten, bütçenin bir başka bölümünde aktarma ya da borçlanmayı öngören bir öneri hazırlayarak Genel Kurulu bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırır.

BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI:

MADDE 54- Bütçe tasarısı, son yılların gelir-gider karşılaştırmaları, brüt ve net gelirler,spor şubelerinin harcamaları, yatırım gereksinmeleri, Kulüp ve üye ilişkileri göz önünde tutularak amacı, gerekçeleri ve karşılaştırmaları ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak YILLIK olağan Genel Kurul toplantısından bir hafta önce kesin hesap ve faaliyet raporu ile birlikte çoğaltılmış olarak isteyen üyeye verilmek üzere kulüpte hazır bulundurulur.

BÜTÇE UYGULAMALARI

MADDE 55- Genel Kurulca kabul edilmiş olan bütçenin açık vermeden yürütülmesini sağlamak Yönetim Kurulunun görevidir. Bütçe Yönetim Kurulu tarafından dengeli bir biçimde uygulanır.

Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Yönetim kurulu harcama usul ve esaslarını bir yönerge ile belirleyebilir.

AVANSLAR
MADDE 56 – Yönetim Kurulu, bütçesinde ödenek varsa, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir malın satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir..

AKTARMA YETKİSİ

MADDE 57- Yönetim Kurulu bütçe içinde yalnız maddeler arasında aktarma yetkisine sahiptir.

BORÇLANMA USULÜ

MADDE 58- Kulüp ihtiyaç duyulması halinde, yönetim kurulu kararı ile yılı içindeki gelirlerinden karşılanmak şartıyla bütçe gelirlerinin %25’ini aşmayacak miktarda borçlanma yapabilir. Borçlanma kredili mal veya hizmet alımı veya nakit kredisi şeklinde olabilir.

Kulübün yıl içinde veya yıllara sari borçlanmaları için yukarıda belirtilen oran genel kurul kararı ile arttırılabilir veya azaltılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

GELİRLER

GELİRLER:

MADDE  59- Kulübün gelirleri şunlardır:

1. Üye giriş aidatı ve yıllık aidatlar,

2. Bağış ve yardımlar,

3. Her çeşit organizasyon gelirleri,( piyangolar, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler)

4. Kulübün sahip olduğu malvarlığından elde edilen gelirler,(kira,satış vb.)

5. Kulübün işlettiği ticari işletmelerden elde edilen gelirler,

6. Sporcuların lisans ve kira gelirleri, isim hakkı, patent, reklam ve bilet satış gelirleri,

7. Kanunlarla elde edilmesine izin verilen her türlü gelir,

8. Diğer gelirler,

9.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ genel Müdürlüğü, İETT Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarınca yapılacak yardımlar, reklam karşılığı gelirleri,

10. Spor Toto, Spor Loto, Sayısal ve İddaa gibi Kurumlardan gelen gelirler,

ALINDI BELGELERİ:

MADDE 60- Kulüp gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı belgelerini saklama süresi beş yıldır.

YETKİ BELGESİ

MADDE 61

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir

GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ

MADDE 62- Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilâtı Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen miktarı geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GİDERLER

GİDERLER

MADDE 63 Kulübün giderleri şunlardır:

1- Tesis yapımı, bakımı ve onarımı giderleri,

2- Spor malzemesi, araç ve gereç giderleri,

3- Sporcuların transfer giderleri,

4-Büro ve idari giderler,(Kira, maaş, haberleşme, elektrik, su, doğalgaz, vergi, SSK gibi zorunlu giderler)

5- Demirbaş eşya giderleri,

6-Yönetim Kurulu üyelerinin veya görevlendireceği kişilerin kulüp için yaptığı faaliyetlerdeki harcamalar (yol, konaklama giderleri vb)

7-Yayın ve organizasyon masrafları,

8-Tüzükte belirtilen amaç doğrultusunda üyelere ve sporculara yapılacak yardım, prim,ödül vb.giderler,

9-Kulübün temsil, tören ve ağırlama giderleri,

10- Kulübün konaklama, seyahat, beslenme vb.giderleri,

11-Tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak bütçede öngörülen tüm giderler,

GİDER BELGELERİ

MADDE 64- Kulüp giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernek, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Gider belgelerini saklama süresi beş yıldır.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 65- Kulüp yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri Dernek Beyannamesini mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir.

ONBİRİNCİ KISIM

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 66- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler yönetim kurulu tarafından belirlenen ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan yönetim ve denetim kurulunun iki katı ile fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

TASFİYE:

MADDE 67- 1-Derneğin genel kurul kararı ile feshi veya Medeni Kanun hükümlerine göre kendiliğinden sona erdiğinin tespiti halinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, aşağıda gösterilen esaslara göre yapılır.

Yukarıda belirtilen hallerde derneğin para, mal ve haklarının devrine ilişkin tasfiye işlemleri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

2-Genel kurul tarafından feshe ilişkin bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

ONİKİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ULUSLARARASI FAALİYET

MADDE  68– Kulüp, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

YURT DIŞINDAN YARDIM ALINMASI

MADDE 69- Kulüp, Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Başvuru formu ekinde, yardıma ilişkin yönetim kurulu karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELER

MADDE 70- Kulübün, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır. Projelerin, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır. Yapılacak protokol çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile kulübün eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü kulüp temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur. Protokolde, proje yönetim grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur. Proje yönetim grubu, yapılan protokol ve projenin örneğini Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen Proje Bildirimine ekleyerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde projenin tarafı olan dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine vermekle yükümlüdür. Bu projelerin yürütülmesine dair usul ve esaslar hakkında Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin kulüp ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur.

Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE BİLDİRİM:

MADDE 71- Kulüp, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Kulüp tarafından edinilen taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülkî idare amirliğine bildirilir.

PLÂTFORM OLUŞTURMA

MADDE 72- Kulüp, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulunun kararı ile plâtformlar oluşturabilir.

Platformların oluşturulabilmesi için yönetim kurulunca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

TEMSİLCİLİK

MADDE 73- Kulüp, il sınırları içinde gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek  amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

LOKAL AÇMA:

MADDE 74- Kulüp yönetim kurulu kararıyla dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle lokal açabilir. Bu hususta Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

YARDIM TOPLAMA FAALİYETİ

MADDE 75- Kulüp yardım toplama konularında, 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerindeki usule ve esaslara göre hareket eder.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE  76- Tüzük değişikliği genel kurulca yapılır.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

MADDE  77– Kulübün yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE  78- Bu tüzükte düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

MADDE 79- KULÜBÜN KURUCULARI

1. Prof. Dr.Nurettin SÖZEN  İst. B.Şehir  Bld.  Bşk.  T.C.  Vişne sok. Deniz apt.14/9  Cihangir/İST.

2. Prof.Dr. Vural AKARÇAY  İ.E.T.T. Genel Müd.   T.C.  Sucubahçe sok. 6 Arnavutköy/İST.

3. Ergun GÖKNEL İSKİ Genel Müd. T.C .Mehmet Şengül sok. Mutlu apt. 11/2 Fenerbahçe /İST.

4. Opr.Dr. Bey ÖZKAHRAMAN Gen.Sek.Yrd. TC. Kirazlı sok.Göktürk apt.10/3  Bahçelievler/İST.

5. Doç.Dr. Abdurrahman KILIÇ İtfaiye Müd. T.C. İtfaiye cad. 9 Fatih /İST.

6. Mustafa KOÇ İst.B.Şehir Bld. Hesap İşi. D.Bşk. T.C. Bağdat cad. Tuğrul sok. D.6 Çiftehavuzlar / İST.

7. Kazım KARTAL İSKİ Pers. D.Bşk. T.C. Etiler Akgören sok. D Blok 9/11   İST.

8.MuharremALPARSLAN  Özel Kalem Müdürü. T.C.Kartaltepe Mah. Limon çiçeği sok. B.saray apt. 15/1 İncirli /İST.

9. Şinasi YALÇIN Zabıta Müdürü.T.C. Seher Yıldızı sok. Belediye Lojmanları 5 Etiler / İST.

ONÜÇÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK

MADDE 80- Bu tüzük genel kurulun kararıyla yürürlüğe girer.

Bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte eski tüzük yürürlükten kalkar.