Celalettin Deniztoker

1958 y?l?nda ?stanbul’da do?an Celalettin Deniztoker evli ve 1 çocuk babas?d?r. Kendisi ilkokul tahsilini Küçük Piyale ?lkokulunda, orta okul tahsilini Pirireis Ortaokulu’nda ve lise ö?renimini ise Kas?mpa?a Lisesi’nde tamamlam??t?r. Sporla çocukluk ve gençlik y?llar?ndan itibaren ilgilenen Deniztoker, ayn? zamanda 1982 y?l?nda Anadolu Hisar? Gençlik ve Spor Akademisinden mezun olmu?tur.

 

Tüm ya?am? boyunca sporla iç içe olan Deniztoker; Kas?mpa?a, Galatasaray, Mecidiyeköy ve Erokspor Kulüplerinde Amatör futbol oynam??t?r. Aktif Futbol ya?ant?s?n?n ard?ndan sporla olan ba?lar? devam eden Deniztoker, futbolcu olarak yer ald??? Erokspor Kulübü’nde bu kez Antrenörlük ve Yöneticilik yapm??t?r.

 

2006 y?l?nda ?stanbul Büyük?ehir Belediyespor Yönetim Kuruluna giren Deniztoker, 2014 y?l?na kadar bu görevine devam etmi? ve bu süreçte Atletizm ve Futbol Altyap? sorumlusu olarak görev yapm??t?r. Ayr?ca, Ba?ak?ehirspor Futbol Kulübü bünyesinde de 2014 – 2018 y?llar? aras?nda Altyap? Direktörlü?ü görevinde bulunmu?tur.

 

Bununla birlikte, Yönetim Kurulu üyesi olarak Buz Pateni ve Atletizm Federasyonlar? çat?s? alt?nda da sorumluluklar üstlenen Deniztoker, 2018 y?l?nda Ba?kanl???na seçildi?i ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Spor Kulübündeki görevinin yan? s?ra Kültür A? bünyesinde yer alan Yerebatan ve ?erefiye Sarn?çlar?n?n da yöneticili?ini yapmaktad?r.