KVKK

İSTANBUL BBSK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………… 3

Politikanın Amacı ve Kapsamı……………………………………………………………………………………………………… 3

Yürürlük ve Değişiklik……………………………………………………………………………………………………… 3

DERNEĞİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ………………………………………………………………………………………………………………. 3

Veri Sahipleri……………………………………………………………………………………………………… 3

Kişisel Veri İşleme Amaçları……………………………………………………………………………………………………… 4

Kişisel Veri Kategorileri……………………………………………………………………………………………………… 4

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR………………………………………………………………………………………………………………… 5

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler……………………………………………………………………………………………………… 5

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar……………………………………………………………………………………………………… 6

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar……………………………………………………………………………………………………… 7

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI………………………………………………………………………………………………………………… 7

VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI………………………………………………………………………………………………………………… 8

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ veya ANONİM HALE GETİRİLMESİ………………………………………………………………………………………………………………… 9

KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR………………………………………………………………………………………………………………. 11

GİRİŞ

Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca oluşturulan işbu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin (“İstanbul BBSK” veya “Dernek”) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Derneğimiz tarafından Kanun’a uyumluluğunun sağlanmasını kapsamında belirlenen usul ve esasları kapsamaktadır.

Derneğimiz kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde Kanun kapsamında belirlenen ilke ve esasları benimsemiştir. İşbu Politika ile çalışan adayı, müşteri, iş ortağı, tedarikçi ve Derneğimiz tarafından verisi işlenen üçüncü kişilerin verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

Politikada kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Dernek tarafından yürütülen Kişisel Verilerin Korunması Uyum Projesi kapsamında yürürlüğe girmiştir. Dernek, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’ da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Dernek tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Dernek çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİAÇIKLAMA
1.  Çalışan AdayıDerneğe CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişiler
2.ÇalışanDernekte çalışanlar
3.ÜyelerDerneğin üyeleri gerçek kişiler
4.Sporcular 
5.Antrenörler 
6.Ziyaretçiler 
7.Üçüncü Kişi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Dernek tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:
 • ·        5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak asıl üye ve onur üyesi kayıt işlemlerinin aktivasyonunu sağlanabilmesi;
 • Dernek ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin kurulması ve bu sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması;
 • Tarafınızın talep edebileceği faaliyet bilgilendirmelerinin yapılabilmesi;
 • Derneğin ticari gelir elde etmek amacıyla gerçekleştireceği faaliyetlerin düzenlenmesi;
 • Derneğin yönetim organlarına katılımın sağlanabilmesi;
 • Toplanan kişisel verilere dayalı istatiki bilgilere ulaşılması ve bu bilgilerin faaliyetlerin iyileştirilmesi adına kullanılması;
 • Faaliyetlerimiz veya Gizlilik Politikamız ile ilgili değişiklikleri size bildirmek de dahil olmak üzere, tarafınızla olan ilişkimizin yönetilmesi;
 • Onay almak suretiyle yasal mevzuata uygun bir şekilde ticari elektronik ileti gönderebilmek;
 • Tarafınıza sunduğumuz hizmetler ile ilgili bilgi sağlanması;
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinin sağlanması;
 • Akdedilen veya akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması, ifa edilmesi;
 • Departmanlar arasında koordinasyonun, işbirliğinin ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi;
 • Fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması;
 • Ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve takibi;
 • Bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması;
 • İdari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi;
 • Mevzuatta veya Derneğin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması;
 • Mevcut veya ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi;
 • İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak veri toplanması;
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi;
 • Dernek içi eğitim programlarının planlanması ve icrası;
 • Amatör sporculara yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi;
 • Lojistik operasyonlarının planlanması, takibi ve icrası;
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 

 

Kişisel Veri Kategorileri

Dernek tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri KategorileriAçıklama
KimlikKişiye ait kimlikte bulunan bilgilerdir. Bunlar: T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet vb. bilgiler olarak sayılabilecektir. Bunlar yanında Pasaport, ehliyet vb. belgelerin sunulmuş olması durumunda pasaport numarası, ehliyet kategorisi vb. bilgiler de bu kategoride değerlendirilecektir.
İletişim BilgileriKişinin ikametgâh adresi, telefon numarası, e- posta adresi vb. bilgiler.
Adli Sicil KaydıAdli sicil kaydı bilgileri
Fiziki Mekân Güvenlik BilgisiDerneğe giriş ve çıkışı gösterir kart verileri, Derneğin fiziki ortamlarında bulunan kameraların yaptığı kayıtlar, güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. bilgiler
Sağlık DosyasıÇalışanlar, antrenörler ve sporculara ait sağlık bilgileri
Finansal BilgiÇalışanlar, antrenörler ve sporcular ile Dernek arasındaki finansal işlemleri gösterir bilgi, belge ve kayıtlar. Bu bilgiler IBAN numarası, hesap numarası, banka bilgisi vb. bilgileri içerir.
Risk Yönetim BilgisiMevzuata uygun bir şekilde teknik, hukuki ve idari risklerin yönetilmesi için önlem almak amacıyla işlenen kişisel veriler.
Talep / Şikâyet Yönetimi BilgisiDerneğe iletilen talep ve şikayetlere ilişkin kişisel veriler.
SözleşmeÇalışanlar, antrenörler ve sporcular ile yapılan sözleşme bilgileri.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Dernek tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Dernek, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Dernek tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Dernek, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Dernek tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Dernek tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Dernek tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda,

3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Dernek tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.

 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Dernek tarafından kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Dernek, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Dernek tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile Dernek arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda Dernek, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Dernek tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, Dernek zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Dernek ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Dernek tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Dernek öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Dernek, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Dernek, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Dernek tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Dernek tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Dernek ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve

6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Dernek, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONUKAPSAM
Yetkili Kamu Kurumu ve KuruluşlarıHukuken Dernek’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlar
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel KişileriDernek çatısı altında ileride kurulacak şirket, Bağlı ortaklıklar İş ortakları İfa yardımcıları İştirakler Tedarikçiler Taşeronlar
Herkese AçıkKamuya açık bilgiler

VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Dernek tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Dernek içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ veya ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Dernek, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

EK-1: TANIMLAR

TANIM
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel VeriIrka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir.
Veri sahibi / İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi
Kişisel Veri İşleme EnvanteriVeri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu Derneğin kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
Kişisel Sağlık VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
KVK Kanunu24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Anayasa2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
KVK KuruluKişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK KurumuKişisel Verileri Koruma Kurumu
PolitikaİSTANBUL BBSK Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Dernek / Veri SorumlusuİSTANBUL BBSK