Başvuru Formu

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BAŞVURU FORMU

24 Mart 2016 tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

İlgili kişi tarafından yapılacak olan başvurular, KVKK’nın 13’üncü maddesi kapsamında, veri sorumlusu sıfatı taşıyan derneğimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne (“İstanbul BBSK” veya “Dernek”), Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek yöntemlerle veya yazılı olarak iletilebilecektir.

Bu çerçevede yazılı olarak Derneğimize yapılacak başvurular, işbu formun imzalı bir kopyası ile birlikte,

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla iadeli taahhütlü posta yoluyla veya
  • Başvuru Sahibinin tarafımıza önceden bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği elektronik posta yoluyla tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, kişisel verileriniz ile ilgili yapacağınız başvurularınızı, Derneğimize ulaştırabileceğiniz yöntemlere ilişkin yazılı ve elektronik ortam başvuru kanalları hakkında bilgilere yer verilmektedir.

  1. Şahsen Başvuru

Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir.

Başvurunun Yapılacağı Adres           : Atatürk Bulvarı, Cebeci Spor Kompleksi, Sultangazi, İstanbul, Türkiye

Belirtilecek Uyarı                              : Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

  • Noter Vasıtasıyla Başvuru

Başvuru Sahibi, işbu formu tarafımıza iletilmek üzere, bir notere teslim ederek başvurusunu yapabilecektir.

Başvurunun Gönderileceği Adres     : Atatürk Bulvarı, Cebeci Spor Kompleksi, Sultangazi, İstanbul, Türkiye

Belirtilecek Uyarı                              : Tebligat zarfının üzerine, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılacaktır.

  • Tarafımıza Başvuru Sahibince Daha Önceden Bildirilmiş ve Sistemimizde Kayıtlı Elektronik Posta Adresinden Gönderilen Elektronik Posta Yoluyla

Başvuru Sahibi, işbu formun imzalanmış ve elektronik yollarla taranmış bir nüshasını elektronik postanın eklentisi olarak iletecektir.

Başvurunun Gönderileceği Adres     : [X]

Belirtilecek Uyarı                              : Gönderilen elektronik postanın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olarak belirtilecektir.

Kurul, söz konusu başvuruların yapılabileceği ek kanallar belirleyip duyurduğu zaman, bu kanallar üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin yönergeler, tarafımızca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın 13’üncü maddesi gereği, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Adı – Soyadı              :

TC KimlikNumarası  :

TelefonNumarası       :

E-posta                       :

Adres                          :

  • Lütfen Derneğimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz

☐ Üye  

☐ Çalışan

☐ Sporcu

☐ Antrenör

☐ Ziyaretçi

☐ Diğer                      :

Derneğimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

Konu                           :

☐ Eski Çalışanım/Sporcu/Antrenör/Üyeyim

İlgili Yıllar     :

☐İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih                           :

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:

C. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

  • Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu yöntemi seçerseniz daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, İstanbul BBSK ile olan ilişkinizi tespit edilerek, varsa, Derneğimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Derneğimiz tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü̈ belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Derneğimiz, söz konusu yanlış̧ bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi         :

İmzası                        :