Aydınlatma Beyanı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

AYDINLATMA BEYANI

 1. Derneğimiz Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin (“İstanbul BBSK” veya “Dernek”) adresi Atatürk Bulvarı, Cebeci Spor Kompleksi, Sultangazi, İstanbul, Türkiye’dir. Derneğin faaliyetleri yurtiçinde ve yurtdışında, amatör ve profesyonel tüm spor branşlarındaki faaliyetleri (“Faaliyet”) kapsamaktadır.

 • İşbu Aydınlatma Beyanı Hakkında

24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Beyanı ile sizi, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve kişisel verilerinize ilişkin ne gibi yasal haklara sahip olduğunuz ile ilgili bilgilendirmek isteriz.

 • Gizlilik Politikamız Hakkında

Kişisel verilerinizin mahremiyeti hususundaki haklarınıza saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin işlenmesi ilişkin sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Kişisel verileri gereksiz yere toplamıyor veya işlemiyoruz.

Derneğe ait faaliyetlere katılmadan veya www.istanbulbbsk.org/ ‘da (“İnternet Adresi”) herhangi bir işlem yapmadan önce, işbu Aydınlatma Beyanını ve İnternet Adresinde yer alan Gizlilik Politikamızı okumanızı rica ederiz.

 • Veri İşleme Faaliyetine Konu Olan Kişisel Veri Grupları

Dernek, aşağıda belirtilen kişisel verileri otomatik olmayan veya kısmen veya tamamen otomatik şekilde işlemektedir.

Kişisel Veri KategorileriAçıklama
KimlikKişiye ait kimlikte bulunan bilgilerdir. Bunlar: T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet vb. bilgiler olarak sayılabilecektir. Bunlar yanında Pasaport, ehliyet vb. belgelerin sunulmuş olması durumunda pasaport numarası, ehliyet kategorisi vb. bilgiler de bu kategoride değerlendirilecektir.
İletişim BilgileriKişinin ikametgâh adresi, telefon numarası, e- posta adresi vb. bilgiler.
Adli Sicil KaydıAdli sicil kaydı bilgileri
Fiziki Mekân Güvenlik BilgisiDerneğe giriş ve çıkışı gösterir kart verileri, Derneğin fiziki ortamlarında bulunan kameraların yaptığı kayıtlar, güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. bilgiler
Sağlık DosyasıÇalışanlar, antrenörler ve sporculara ait sağlık bilgileri
Finansal BilgiÇalışanlar, antrenörler ve sporcular ile Dernek arasındaki finansal işlemleri gösterir bilgi, belge ve kayıtlar. Bu bilgiler IBAN numarası, hesap numarası, banka bilgisi vb. bilgileri içerir.
Risk Yönetim BilgisiMevzuata uygun bir şekilde teknik, hukuki ve idari risklerin yönetilmesi için önlem almak amacıyla işlenen kişisel veriler.
Talep / Şikâyet Yönetimi BilgisiDerneğe iletilen talep ve şikayetlere ilişkin kişisel veriler.
SözleşmeÇalışanlar, antrenörler ve sporcular ile yapılan sözleşme bilgileri.
 • Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Sizinle farklı bir anlaşma içerisinde olmadığımız takdirde, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca, İstanbul BBSK olarak veri sorumlusu sıfatı ile hareket edeceğiz. Çalışanlarımız, sporcularımız ve diğer kimseler tarafından bize sunulan kişisel verileri denetlememiz sebebiyle veri sorumlusu sıfatına sahibiz ve söz konusu kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarına karar vermekteyiz. Kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Derneğe sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Dernek tarafından, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Derneğimiz tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir:

Kişisel verilerinizin Dernek tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; İnternet Adresindeki Gizlilik Politikamızdan ulaşılabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, açık rızanıza istinaden veya KVKK madde 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Dernek tarafından dahili olarak kullanılacağı gibi, Dernek çatısı altında ileride kurulacak şirket, kuruluş ve bağlı ortaklıklar, iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, iştiraklerimiz, tedarikçiler, taşeronlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi ilgili üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla yurtiçi ve yurt dışında (açık rıza şartıyla) paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımına ilişkin daha detaylı bilgileri Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sözleşmenin imzalanması, Derneğe üye olma, Derneğe ait faaliyetlere katılma, Derneğe ait fiziki ortamların ziyareti aşamalarında, İnternet Adresi veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, İnternet Adresini ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın tarafınızı otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü̈, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, çeşitli yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemlerine ilişkin daha detaylı bilgiyi Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz.

 • Veri Sahibi Olarak KVKK Tahtında Yasal Haklarımız

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Derneğe başvurarak, aşağıdaki yasal haklarınızı kullanabileceğinizi bilgilerinize sunarız:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 9. Kişisel verilerinizin KVKK hükümlerine aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İnsan Kaynakları Departmanında yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) [●] tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.